Klubinformation

Vi er en USA bilklub for alle amerikansk produceret biler uanset årgang og en klub hvor hele familien er med i det at eje et stykke amerikansk historie. Vi har et fast arrangement som vi afholder hvert år, Night-cruise, (Maj) i Næstved. Vi holder desuden sommerfest, julefrokost m.m. og selvfølgelig deltager vi sommeren igennem på alt af træf og sammenkomster med vores biler som vi orker og kan.

Klubben havde stiftende general-forsamling Januar 2007.

Ideen til denne klub blev tænkt af Leif og grundlagt af Kevin (tidligere formand), Karin (tidligere webmaster) og jeg, Leif, (formand).

Vi startede med at holde til hos Kevin i Fensmark. Ved fælles hjælp fik vi ryddet hans gamle, store garage for "skrammel", fik malet og sat den i stand og kunne så være der indtil der dukkede andet op en dag. Rummet var dog uden varme og det var for koldt i vinterperioden, så det blev så til at vi rykkede ind i stuerne når kulden var værst. Vi begyndte så at holde klubaftener skiftende hos medlemmerne i de kolde måneder, ret så hyggeligt! Vi søgte løbende efter et egnet sted at være, da vi efterhånden var vokset i medlemstal og det begyndte at blive et problem med for lidt plads. Flere havde ideer til hvor vi måske kunne være, men altid for dyrt for os. Jeg havde fat i kommunen mange gange men nej, de kunne ikke hjælpe. Men i juli 2009 lykkedes det via kommunen alligevel; Marvede Gamle Skole. (i første omgang kun et års leje grundet kommunens spare-iver og at de ikke rigtigt vidste hvilken retning skolen skulle gå i).

I dag er vi fortsat på skolen og der er en bestyrelse på skolen kaldet MgS som varetager skolens drift, dog stadig under Næstved Kommune.

På Marvede Gl. Skole kunne vi få nogle ældre lokaler, (tidligere idrætsforening og endnu tidligere Rektor-bolig). Et for os godt sted med ca. 100 m2 i stueplan, som er indrettet med stor stue med tv, bar, hyggerum med bløde siddepladser, køkken og toilet. Det er løbende istandsat og fremstår i dag pænt og hyggeligt.

Førstesal er indrettet til børnene, legerum, puderum og tv-rum. Kælderen pt lidt opmagasinering. Udendørs holder vores biler på asfalt i den gamle skolegård, masser af plads, grønne områder til div. aktiviter, borde og bænke, stor bålplads, Petanque-bane og to store fodboldbaner så ungerne kan under betryggende forhold lege udenfor.

Klubben ligger ved Spjellerup, ca. 1 km fra Menstrup Kro og ca. 14 km. sydvest for Næstved.

All American Cruisers Sydsjælland (AAC)
Marvede Gl. Skole
Menstrup Bygade 60
4700 Næstved


Kontaktperson: Formand Leif Guldhammer
Telefon: 27 28 32 18


Klubaften hver fredag kl. 19.00 - 23.00.

Foreningens Formål

Foreningens formål er at udbrede og bevare kendskabet til amerikanske biler, samt at afholde træf og andre aktiviteter, som kan fremme fællesskabet for foreningen.

Medlemskab

For at blive medlem af foreningen, skal man havde interesse for amerikanske biler samt fællesskabet omkring klubbens arbejde. Medlemmer uden et amerikansk køretøj kan blive optaget som støttemedlemmer. Støttemedlemmer betaler halvt kontingent, har ikke stemmeret og har ikke krav til en siddeplads i en bil på diverse køreture.


Stk. 1: Optagelse

Optagelse af medlemskab vil fremstå som prøvemedlemskab de første 3 måneder.


§ 1. I prøvetiden har bestyrelsen rettigheder til, at opsige medlemmet mod tilbagebetaling af kontingentet, hvis de vurderer at medlemmet modarbejder klubbens interesser.


§ 2. I prøvetiden kan medlemmet frit melde sig ud og få refunderet kontingentet.


§ 3. I særlige tilfælde kan bestyrelsen afvise personer der ønsker medlemskab.


§ 4. Medlemmet har ikke stemmeret i prøvemedlemskabsperioden.


Stk. 2: Opsigelse

Medlemskabet kan nægtes eller opsiges hvis en af nævnte forhold ikke overholdes;


§ 1. Hvis man modarbejder foreningens formål.


§ 2. Hvis man opføre sig således at foreningens omdømme og/eller andre personer skades. (Dette vurderes og behandles ene og alene af bestyrelsen.)


§ 3. Hvis man har restance på kontingent over 2 måneder.


Stk. 3: Familie

§ 1. Ægtefælle/samlever samt børn under 18 år er automatisk medlem.


§ 2. Ægtefælle/samlever har fuldgyldig stemmeret, børn u/18år har ikke stemmeret.


§ 3. Børn over 18 år skal søge optagelse i klubben som almindeligt medlem af AAC.


Stk. 4: Kontingent

§ 1. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.


§ 2. Kontingentet fastsættes pt. til 400,00 kr. hvert halve år.


§ 3. Dette betales d. 1/4 og d. 1/10 forud, med forfald på ovennævnte datoer.


§ 4. Ved for sen betaling af kontingent pålægges 50,00 kr. for hver påbegyndt måned.


§ 5. Ved indmeldelse midt i et halvår sættes kontingentet til månedligt, indtil næste halvår begynder.


Stk. 5: Udmeldelse

§ 1. Udmeldelse skal ske skriftlig senest 10 dage før den første i måneden. Resterende kontingent for perioden kan ikke tilbagebetales.


Stk. 6: Bestyrelsen

§ 1. Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed, denne vælges for en 2-årig periode ved en generalforsamling i 1. kvartal hvert år.


§ 2. Bestyrelsen indkalder medlemmerne skriftlig med 5 ugers varsel.


§ 3. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


§ 4. Forslag om vedtægtsændringer skal dog være formanden i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.


§ 5. Endelig dagsorden fremlægges på generalforsamlingen.


Stk. 7: Generalforsamlingens Dagsorden

§ 1. Valg af ordstyrer.


§ 2. Formandens beretning.


§ 3. Fremlæggelse af regnskab fra kassereren.


§ 4. Fastsættelse af kontingent.


§ 5. Behandling af indkomne forslag.


§ 6. Valg af formand (lige år).


§ 7. Valg af næstformand (ulige år).


§ 8. Valg af at kasserer (ulige år).


§ 9. Valg af at webmaster (ulige år).


§ 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 Stk..) 1 Stk. følger formanden og 2 Stk. følger næstformand og kasserer.


§ 11. Valg af suppleanter (2 Stk.)


§ 12. Valg af regnskabskontrollanter (2 Stk.).


§ 13. Evt.


§ 14. Formanden takker af.


Stk. 8: Afstemning

§ 1. Stemmeret er kun for aktive medlemmer, der ikke er i kontingent restance.


§ 2. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.


§ 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtige uanset antal fremmødte medlemmer.


§ 4. Vedtægtsændringer bestemmes og behandles på generalforsamlingen med flertal.


§ 5. Vedtægtsændringer er gyldige fra den generalforsamling de er vedtaget på.


Stk. 9: Ekstraordinær Generalforsamling

§ 1. Der kan til enhver tid indkaldes, til ekstra generalforsamling, af bestyrelsen.


§ 2. Indkaldelsen sker når der mindst er 1/3 af medlemmerne, der skriftlig overfor for bestyrelsen udtrykker ønske herom.


§ 3. Afholdelse af ekstra generalforsamling sker senest en måned efter begæring er fremsat for bestyrelsen.


§ 4. Indkaldelse og dagsorden fremsendes senest 14 dage før afholdelse af den ekstra generalforsamling.


Stk. 10: Økonomi og Regnskab

§ 1. Driften af klubben finansieres ved indtægter fra kontingenter, salg af vare og øvrige aktiviteter, samt evt. tilskud fra kommune eller andre offentlige myndigheder.


§ 2. Klubbens regnskabsår følger generalforsamlingen.


§ 3.Klubbens regnskab skal fremlægges og kontrolleres ved samtlige bestyrelsesmøder og fremlægges på efterfølgende klubmøde. Samt ved forlangende fra bestyrelsen på et hvert tidspunkt.


§ 4. Den på generalforsamlingen valgte regnskabskontrollant reviderer årsregnskabet, inden det forlægges på den ordinære generalforsamling.


§ 5. Regnskabskontrollanten skal revidere kassebeholdningen og klubbens bilag mindst en gang i hvert kvartal.


§ 6. Klubbens økonomiske midler indsættes på konto i bank.


§ 7. Der kan kun hæves beløb på konto ved fakturafremlæggelse.


Stk. 11: Klubbens Ophævelse

§ 1. Klubben kan ophæves, når forslag herom har været optaget på dagsordenen på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.


§ 2. For vedtagelse kræves at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 3. Ved klubbens ophør går evt. overskud til velgørende formål.


§ 4. Hæftelse : Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.